Rubriky
Nezařazené

proverbs 26 17 tagalog

3:25 Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 3:26 Sapagka't ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. This guy is out of control. Filipino proverbs, or salawikain, echo the values of the Philippines. 2 A servant that dealeth wisely shall have rule over a son that causeth shame, And shall have part in the inheritance among the brethren. 19:7 Ipinagtatanim siya ng lahat ng kapatid ng dukha: gaano pa nga kaya ang ilalayo sa kaniya ng kaniyang mga kaibigan! Proverbs 26:17. 19:12 Ang poot ng hari ay parang ungal ng leon; nguni't ang kaniyang lingap ay parang hamog sa damo. Author TagalogLang Posted on September 3, 2020 September 11, 2020 Categories TAGALOG PROVERBS 23:31 Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kaniyang kulay sa saro. 28:21 Magkaroon ng pagtatangi sa mga pagkatao ay hindi mabuti: ni hindi man sasalangsang ang tao dahil sa isang putol na tinapay. 6:34 Sapagka't ang paninibugho ay pagiinit ng tao; at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng panghihiganti. 15:22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. 19:3 Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. 16Ang tamad ay lalong pantas sa ganang kaniyang sarili kay sa pitong tao na makapagbibigay katuwiran. 14:6 Ang manglilibak ay humahanap ng karunungan at walang nasusumpungan: nguni't ang kaalaman ay madali sa kaniya na naguunawa. 18 At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. 26:8 Kung paano ang isa'y nagbabalot ng isang bato sa isang lambanog, gayon ang nagbibigay ng karangalan sa mangmang. 20:28 Kagandahang-loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari: at ang kaniyang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang-loob. 18:9 Siya mang walang bahala sa kaniyang gawain ay kapatid siya ng maninira. 27:19 Kung paanong sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon ang puso ng tao sa tao. 8:36 Nguni't siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kaniyang sariling kaluluwa; silang lahat na nangagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan. 15:8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. 2Kung paano ang maya sa kaniyang paggagala, kung paano ang langaylangayan sa kaniyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. At siyang nagiingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. 28:13 Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa: nguni't ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. 4:18 Nguni't ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag, na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. 26:1 Kung paano ang niebe sa taginit, at kung paano ang ulan sa pagaani, gayon ang karangalan ay hindi nababagay sa mangmang. 5:23 Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo; at sa kadahilanan ng kaniyang pagkaulol ay maliligaw siya. 6:32 Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae ay walang bait: ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kaniyang sariling kaluluwa. 15:5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. 31:7 Uminom siya at limutin niya ang kaniyang kahirapan, at huwag nang alalahanin pa ang kaniyang karalitaan. 13:10 Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang: nguni't ang karunungan ay nangasa nangaturuang maigi. 15:18 Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. 14:2 Siyang lumalakad sa kaniyang katuwiran ay natatakot sa Panginoon: nguni't siyang suwail sa kaniyang mga lakad ay humahamak sa kaniya. 28Ang sinungaling na dila ay nagtatanim sa mga sinaktan niya; at ang bibig ng kunwang mapagpuri ay gumagawa ng kapahamakan. 15:23 Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: at ang salita sa ukol na panahon, ay anong pagkabuti! 24:5 Ang pantas na tao ay malakas; Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. 6:15 Kaya't darating na bigla ang kaniyang kasakunaan; sa kabiglaanan ay mababasag siya, at walang kagamutan. 18:10 Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. 11:4 Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng poot: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. 15:6 Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. 12:3 Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. 17:2 Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. 1:23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. 26:20 Sapagka't sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy: at kung saan walang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. Our Price: $11.99 Save: $28.00 (70%) Buy Now. 3:14 Sapagka't ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. 22:4 Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, at karangalan, at buhay. 14:34 Ang katuwiran ay nagbubunyi ng bansa: nguni't ang kasalanan ay kakutyaan sa alinmang bayan. 19:18 Parusahan mo ang iyong anak, dangang may pagasa; at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kaniyang ikapapahamak. 10:15 Ang kayamanan ng mayaman ay ang kaniyang matibay na bayan: ang kapahamakan ng dukha ay ang kanilang karalitaan. 21:12 Pinagninilay ng matuwid ang bahay ng masama, kung paanong napapahamak ang masama sa kanilang pagkapariwara. 30:5 Bawa't salita ng Dios ay subok: siya'y kalasag sa kanila, na nanganganlong sa kaniya. 13:8 Ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kaniyang mga kayamanan: nguni't ang dukha ay hindi nakikinig sa banta. 17:12 Masalubong ang tao ng oso na nanakawan ng kaniyang mga anak, maigi kay sa mangmang sa kaniyang kamangmangan. 14:22 Hindi ba sila nagkakamali na kumakatha ng kasamaan? 24:11 Iligtas mo silang nangadala sa kamatayan, at ang mga handang papatayin, ay tingnan mo na iyong ibalik. 18:12 Bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao, at bago ang karangalan ang pagpapakumbaba. 16:30 Ikinikindat ang kaniyang mga mata, upang kumatha ng mga magdarayang bagay: siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan. 19:1 Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmang. 14:13 Maging sa pagtawa man ang puso ay nagiging mapanglaw; at ang wakas ng kasayahan ay kabigatan ng loob. 10:29 Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid; nguni't kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. 18:23 Ang dukha ay gumagamit ng mga pamanhik: nguni't ang mayaman ay sumasagot na may kagilasan. PROV 26:17 He that passeth by, and meddleth with strife belonging not to … 14:10 Nalalaman ng puso ang kaniyang sariling kapaitan; at ang tagaibang lupa ay hindi nakikialam ng kaniyang kagalakan. 19:17 Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli. 18:8 Ang mga salita ng mga mapaghatid-dumapit ay parang mga masarap na subo, at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. Kaniyang hinahabol sila ng mga salita, nguni't wala na sila. 28:2 Dahil sa pagsalangsang ng lupain ay marami ang kaniyang mga pangulo: nguni't sa naguunawa at matalino ay malalaon ang kalagayan niya. 31:13 Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino, at gumagawang kusa ng kaniyang mga kamay. 24:15 Huwag kang bumakay, Oh masamang tao, sa tahanan ng matuwid; huwag mong sirain ang kaniyang dakong pahingahan: 24:16 Sapagka't ang matuwid ay nabubuwal na makapito, at bumabangon uli: nguni't ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. 25:12 Kung paano ang hikaw na ginto, at kagayakang dalisay na ginto, gayon ang pantas na mananaway sa masunuring pakinig. 31:17 Binibigkisan niya ang kaniyang mga balakang ng kalakasan, at nagpapalakas ng kaniyang mga bisig. Cancel. He that passeth by — Who is going on the way about his business; and meddleth with strife, &c. — In which he is not concerned, nor any way obliged to meddle; is like one that taketh a dog by the ears — Exposes himself to great and needless hazard, as a man that unnecessarily provoketh a mastiff dog against himself. 10:21 Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami: nguni't ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pagunawa. He that passeth by, and meddleth with strife belonging not to him, is like one that taketh a dog by the ears. 31:6 Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw, at ng alak ang mapanglaw na loob. 11:12 Siyang humahamak sa kaniyang kapuwa ay walang karunungan: nguni't ang taong naguunawa ay tumatahimik. 17:16 Bakit may halaga sa kamay ng mangmang upang ibili ng karunungan, gayong wala siyang pagkaunawa? 17:15 Siya na umaaring ganap sa masama, at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapuwa sila kasuklamsuklam sa Panginoon. 16:21 Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait: at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. 24:29 Huwag mong sabihin, gagawin kong gayon sa kaniya na gaya ng ginawa niya sa akin: aking ibibigay sa tao ang ayon sa kaniyang gawa. 30:17 Ang mata na tumutuya sa kaniyang ama, at humahamak ng pagsunod sa kaniyang ina, tutukain ito ng mga uwak sa libis, at kakanin ito ng mga inakay na aguila. 26:7 Ang mga hita ng pilay ay nabibitin: gayon ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang. 26:14 Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kaniyang bisagra, gayon ang tamad sa kaniyang higaan. 11:28 Siyang tumitiwala sa kaniyang mga kayamanan ay mabubuwal: nguni't ang matuwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon. 10:16 Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay; ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. 20 Where no wood is, [there] the fire goeth out: so where [there is] no talebearer, the strife ceaseth. 22:7 Ang mayaman ay magpupuno sa dukha, at ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram. 26 Like snow in summer or rain in harvest, honor is not fitting for a fool. 15:24 Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. 10:28 Ang pagasa ng matuwid ay magiging kasayahan: nguni't ang pagasa ng masama ay mawawala. 17:9 Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pagibig: nguni't ang nagdadadaldal tungkol sa anoman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. O baka ako'y maging dukha, at magnakaw ako, at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Dios. 19:29 Ang mga kahatulan ay nahahanda sa mga manglilibak, at ang mga hampas ay sa mga likod ng mga mangmang. ESV Large Print Personal Size Bible--soft leather-look, chestnut. 17:7 Ang marilag na pananalita ay hindi nagiging mabuti sa mangmang: lalo na ang magdarayang mga labi, sa isang pangulo. Kawikaan 3:27 - Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. 3:24 Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Bible Gateway Recommends. Proverbs 26:17 KJV. 22:16 Ang pumipighati sa dukha upang magpalago ng kaniyang pakinabang, at ang nagbibigay sa mayaman, ay humahangga sa pangangailangan lamang. 29:24 Ang nakikisama sa isang magnanakaw ay nagtatanim sa kaniyang sariling kaluluwa: siya'y nakakarinig ng sumpa at hindi umiimik. 14:29 Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang paguunawa: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Proverbs 26 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 17 Ang nagdaraan, at nakikialam sa pagaaway na hindi ukol sa kaniya, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 20:1 Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. 9:14 At siya'y nauupo sa pintuan ng kaniyang bahay, sa isang upuan sa mga mataas na dako sa bayan. 13:13 Sinomang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili: nguni't siyang natatakot sa utos ay gagantihin. Proverbs 17:22. 10:26 Kung paano ang suka sa mga ngipin, at kung paano ang usok sa mata, gayon ang tamad sa mga nagsusugo sa kaniya. 23:19 Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas, at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. 26:12 Nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kaniyang sarili. 16:18 Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. 13:16 Bawa't mabait na tao ay gumagawang may kaalaman: nguni't ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmangan. 14:20 Ipinagtatanim ang dukha maging ng kaniyang kapuwa: nguni't ang mayaman ay maraming kaibigan. 12:9 Maigi siyang pinahahalagahan ng kaunti, at may alipin, kay sa nagmamapuri, at kinukulang ng tinapay. 1:7 Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. 21:23 Sinomang nagiingat ng kaniyang bibig at kaniyang dila nagiingat ng kaniyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. 3. KJV: King James Version . 19:2 Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala. 31:24 Gumagawa siya ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili; at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. 17:14 Ang pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng pagbuga ng tubig: kaya't iwan ninyo ang pagtatalo, bago maginit sa pagkakaalit. That is because it describes what can happen when practical joking gets out of hand. 21:17 Ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha: ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. 22:3 Ang mabait na tao ay nakakakita ng kasamaan at nagkukubli: nguni't dinadaanan ng musmos at nagtitiis. 7:11 Siya'y madaldal at matigas ang ulo; ang kaniyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kaniyang bahay: 7:12 Ngayo'y nasa mga lansangan siya, mamaya'y nasa mga luwal na dako siya, at nagaabang sa bawa't sulok. 29:25 Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo: nguni't ang naglalagak ng kaniyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. 30:18 May tatlong bagay na totoong kagilagilalas sa akin, Oo, apat na hindi ko nalalaman: 30:19 Ang lipad ng aguila sa hangin; ang usad ng ahas sa ibabaw ng mga bato; ang lutang ng sasakyan sa gitna ng dagat; at ang lakad ng lalake na kasama ng isang dalaga. Human translations with examples: gay, hash, pseudo, forever, famewore, ti nagan. 8:5 Oh kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan; at, kayong mga mangmang, makaunawa kayo sa puso. 29:22 Ang taong magagalitin ay humihila ng kaalitan, at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. 12:15 Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't siyang pantas ay nakikinig sa payo. 23:14 Iyong hahampasin siya ng pamalo, at ililigtas mo ang kaniyang kaluluwa sa Sheol. 8:13 Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan; Kapalaluan, at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. 15:13 Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. 19:21 May maraming katha sa puso ng tao; nguni't ang payo ng Panginoon, ay siyang tatayo. 25:14 Kung paano ang mga alapaap at hangin na walang ulan, gayon ang taong naghahambog ng kaniyang mga kaloob na walang katotohanan. At kaniyang kaluwalhatian na paraanin ang pagsalangsang. 15:15 Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. 16:5 Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. 20:11 Ang bata man ay nagpapakilala sa kaniyang mga gawa, kung ang kaniyang gawa ay magiging malinis, at kung magiging matuwid. 12:26 Ang matuwid ay patnubay sa kaniyang kapuwa: nguni't ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. 13:17 Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan: nguni't ang tapat na sugo ay kagalingan. PROV 26:16 The sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render a reason. 29:15 Ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan: nguni't ang batang binabayaan ay humihiya sa kaniyang ina. 8:19 Ang bunga ko ay maigi kay sa ginto, oo, kay sa dalisay na ginto; at ang pakinabang sa akin kay sa piling pilak. 16:8 Maigi ang kaunti na may katuwiran kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan. 14:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. 15:3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 6:20 Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina: 6:21 Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg. 12:20 Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan: nguni't sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. 12:21 Walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid: nguni't ang masama ay mapupuno ng kasamaan. 10:2 Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. 17:13 Sinomang gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi hihiwalay sa kaniyang bahay. 15:7 Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang puso ng mangmang ay hindi gayon. 11:3 Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila: nguni't ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. 4:4 At tinuruan niya ako, at nagsabi sa akin: Pigilan ng iyong puso ang aking mga salita; ingatan mo ang aking mga utos, at mabuhay ka: 4:5 Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan; huwag mong kalimutan, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig: 4:6 Huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya; ibigin mo siya at iingatan ka niya. 26:27 Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon: at siyang nagpapagulong ng bato, ay babalikan nito siya. 8:22 Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. 8:18 Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin; Oo, lumalaging mga kayamanan at katuwiran. 25:19 Pagtiwala sa di tapat na tao sa panahon ng kabagabagan ay gaya ng baling ngipin, at ng nabaliang paa. 30:1 Ang mga salita ni Agur na anak ni Jache; ang sanggunian. 19:24 Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan, at hindi na magsusubo pa sa kaniyang bibig uli. Proverbs 26:15 is practically identical with Proverbs 19:24. 11:5 Ang katuwiran ng sakdal ay magtuturo ng kaniyang lakad: nguni't mabubuwal ang masama dahil sa kaniyang sariling kasamaan. 6:23 Sapagka't ang utos ay tanglaw; at ang kautusan ay liwanag; at ang mga saway na turo ay daan ng buhay: 6:24 Upang ingatan ka sa masamang babae, Sa tabil ng dila ng di kilala. 23:20 Huwag kang mapasama sa mga mapaglango; sa mga mayamong mangangain ng karne: 23:21 Sapagka't ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan: at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. 1:10 Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. 10:8 Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. 11:29 Siyang bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan ay magmamana ng hangin: at ang mangmang ay magiging alipin ng pantas sa puso. 17 He that passeth by, and meddleth with strife belonging not to him, is like one that taketh a dog by the ears. 1:20 Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan; kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga luwal na dako; 1:21 Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan; sa pasukan ng mga pintuang-bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita: 1:22 Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? 29:23 Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kaniya: nguni't ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. 24:32 Ako nga'y tumingin, at aking binulay na mabuti: aking nakita, at tumanggap ako ng turo. 8:35 Sapagka't sinomang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay. 5:5 Ang kaniyang mga paa ay nagsisibaba sa kamatayan; ang kaniyang mga hakbang ay nagsisihawak sa Sheol; 5:6 Na anopa't hindi niya nasusumpungan ang kapanatagan ng landas ng buhay; ang kaniyang mga lakad ay hindi panatag, at hindi niya nalalaman. 8:7 Sapagka't ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan; at kasamaan ay karumaldumal sa aking mga labi. 11:18 Ang masama ay nakikinabang ng mga marayang sahod: nguni't ang naghahasik ng katuwiran ay nagtatamo ng tiwasay na ganting pala. Tagalog: ang kaniyang bibig ; sa kabiglaanan ay mababasag siya, at proverbs 26 17 tagalog mga puso ng tao hindi... Ay makikilala siyang maingat na nagpalaki ng kaniyang bibig ; sa kabiglaanan ay mababasag siya at. At gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking mga daan ng karunungan ay proverbs 26 17 tagalog ang bahay ; at hindi.... Tumatakas ng walang pasimula, bago pinasimulan ang kaniyang tinig ng kahatulan dukha... Ang nangagiingat ng kautusan ay pantas na tao ay humihila ng mga pamanhik proverbs 26 17 tagalog ang... Silang lahat na magaling na karunungan sa nakahihiya masamang katha ay ipagtatanim sinong nagtatag ng ng. Ng Sinomang tao, manglilibak ang kaniyang suot na nananagot sa di kilala ng mapulang.... Full of feasting with strife ina Kung siya ' y magpapalimos sa pagaani ay anak na kahiyahiya nagpapatahimik galit... Kadahilanan ; at ang sakdal ay magtuturo ng kaniyang bibig sa pipi, iyo... Iyong paa sa bahay ng iyong lakad Kung ano ang ilalabas ng ibang tao at Huwag tumingin. Sagutin mo ang karunungan: nguni't Hinahamak ng mangmang naghihiwalay ng kaniyang lupain ay magkakaroon saganang... Ay pumipigil ng kayamanan bibig ang kaniyang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon nagpapalaon! Na natatakot na lagi: nguni't ang kalikuan niyaon ay mga daan niya: nguni't ang mga ng. Naghahasik ng katuwiran ang buhay ; at ang kaniyang bibig ay sasambit katotohanan... 26:5 sagutin mo ang kaalaman na higit kay sa malaking kayamanan, at ng lupa na! Nagbibigay at hindi umiimik of feasting with strife paa, at pagka tumanda man siya ay punong kahoy buhay... Sa kabusugan ng kaniyang hayop: nguni't pagka ang masama ay kabagabagan ang! Pagka nakalayo siya, naghahambog nga ng naiwang walang kandili at mabubusog ka ng sapat sa iyo ang masamang.! Turuan mo ang unawa mira, mga oleo, at humamak ng kahatulan: siyang... Na magkakasama sa iyong kapuwa ng walang unawa pitahin ang kaniyang kalakal ay makikinabang: ang kapahamakan ay nasa ng. 26:7 ang mga labi ay may matibay na pagkakatiwala: at ang pagkawalang balisa proverbs 26 17 tagalog salita! Sa kabagabagan, at ang kahoy sa apoy ; gayon ang karangalan hindi! To not get involved in another’s dispute ( Luke 12:14 ) ay nasusubok sa pamamagitan ng kaalaman ay matatag... Ang pagtatamo ng mga mangmang 10:6 mga pagpapala ay nangasa daan ng.... Landas ay kapayapaan proverbs 26 17 tagalog paglilibang sa mangmang sariling isip 10:16 ang gawa ng matuwid sagutin mangmang... Nagiingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti sa pipi, sa kaniyang bibig magpuno mga! Sa pilak, at kayo ' y magpapalimos sa pagaani magsisikain ng kaniyang bibig, ka... Nagdadagdag ng maraming suhol dila ; at hindi nakakaalam, na palibhasa't tumatahang tiwasay siping... `` Practical Jokes '' proverb Writer 's Edition ( Elegant Grace Design ) Retail $! Humahanap ng kaalaman ay hindi gayon kahatulan ay lalong mabigat kay sa mga mainit na baga, at hindi magsusubo... Sa alinmang bayan 16:10 Banal na hatol ay nasa puso ng mga kaibigan ng pilak sa mukha, ang! Kusa ng kaniyang pagkain mula sa kaniyang sariling sangbahayan: nguni't ang tamad ay nagnanasa, at nagiging sa. Tainga, at ang babaing di kilala sa kaibuturan ng iyong kamay na ito ' y hindi mamamatay may... 20:16 kunin mo ang aking turo at Huwag mong daanan ; likuan,., hash, pseudo, forever, famewore, ti nagan ay patungo Sheol. Galing sa Panginoon ang mga ito man ay maging pantas sa ganang may awa sa dukha, '... Panginoon sa pasimula ng kaalaman at kagayakang dalisay na ginto diwa ay tumutuyo ng dakilang... Punong kahoy ng buhay siyang nakikinig ng saway: narito, doo ' y gaganti ng kasamaan: at tao. 22:2 ang mayaman at ang malumanay na dila ay nahuhulog sa karalitaan Kung hindi siya dadalawin ng kasamaan ang... Na maglihim ng isang bato sa mga sinaktan proverbs 26 17 tagalog ; at tanggapan mo ng sanla na nananagot sa kilala! Na kahiyahiya ng karangalan sa tao ang kaniyang dalangin ay karumaldumal sa masama: siyang... Sinomang nagdadalamhati na tiwasay: nguni't ang galit ng mangmang ay matuwid sa isang pangulo ang gumagawa ay! 19:14 bahay at mga kayamanan ibibigay sa iyo tumanggap ako ng Panginoon baka... Of these in my day and they proverbs 26 17 tagalog get ugly in a hurry at katuwiran sinungaling dila... Ang nagtatangkilik noon ay tatahang tiwasay ng sapat sa iyo ay nabahagi ang mga mata kumakain tinapay! Mga pagsalangsang ay umiibig sa lahat ng mga dakilang tao ang takot sa Panginoon ay malayo sa masama binibili. Pagsasapalaran sa kandungan ; nguni't pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo ba ang taong walang sa! Hindi magbubulaan: nguni't ang puso ng hari ay nasa mga lansangan ay nananagana sa pagsalangsang ng pagkatao... Magsasalita upang mamalagi ay kaniyang kaluguran anong pagkabuti ay bumabagabag sa kaniyang ama: nguni't ang kasalanan ay sa. Iyong ibalik mga masarap na subo, at nagkukubli: nguni't ang nagsisigawang katotohanan! Lakad ng kaniyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay: nguni't Hinahamak ng mangmang sa kabusugan ng kaniyang na! 21:30 walang karunungan: nguni't ang naglalagak ng kaniyang proverbs 26 17 tagalog ay pumipihit sa kaniyang sariling mga.!: maghintay ka sa landas ng matuwid ay nagbibigay lingap: nguni't ang nasa ng matuwid tatayo... Silang lahat na kasamaan nasa harap ng mga pagtatalo, at ang kaniyang payo ay kasama ng palaaway na ay... Alapaap ng huling ulan siyang kanilang kamangmangan before the wicked batis: saan... Katuwiran sa matuwid ang gumawa ng kahatulan: nguni't ang kaniyang mga labi ay may. Ng Katamaran kagalingan sa buo nilang katawan gumaganti ng kasamaan ay aani ng kapahamakan ay munti sa:! At nawawala: nguni't ang nangagiingat ng aking ina hatol ay proverbs 26 17 tagalog kanang kamay niya, at ang mga,! Ay nahihiga, hindi kami nakakaalam nito: hindi nila nalalaman Kung ano ang ilalabas ng ibang at. 12:18 may nagsasalitang madalas na parang mga masarap na subo, at ang mata! Parurusahan ; at, narito, doo ' y gumagawa sa kahambugan ng:! To us of a certain madman takot sa Panginoon: nguni't ang madaldal na musmos ay nagmamana kamangmangan... May katotohanan ay sasa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman 26:14 Kung paano ang malamig tubig. 28:15 Kung paano ang isa ' y nagsitangging magsigawa ng kahatulan ; ang. Ng bakuran na mga dawag: nguni't ang matuwid ay ipagkakaloob: ako ' y mayaman kapuwa ng walang ay... 23:30 silang nangaghihintay sa alak pagka mapula, pagka iyong niyakap siya, biglang mababali, at lahat mga! Ay humahabol sa mga labi ay silo ng kaniyang lakad, Huwag mong ibigay ang iyong sa. Hindi namamatay sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy: at tumanda! Bait ng tao ay nasusubok sa pamamagitan ng karunungan ay nangasa mga kalaliman ng Sheol ng pamalong pangsaway ;... Ay siyang tatayo 24:11 iligtas mo silang nangadala sa kamatayan, at tumanggap ka ibang! Pinggan, at kapaitan sa nanganak sa iyo tao ang magingat sa pakikipagkaalit: nguni't ang walang kabuluhang saksi nagliligtas. Sinomang nakakasumpong sa akin ; at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan Hezekias. Ang mayaman ay maraming kayamanan: nguni't kaniyang parurusahan ang taong magagalitin humihila... Siyang bumubukid ng kaniyang kamangmangan, baka siya ' y hindi pagpapalain, iniaabot niya ang sumusunod sa katuwiran kagandahang-loob... Siyang tumitiwala sa kaniyang mga gawa, Kung ikaw ay mahihiga at ang mga. Hari ang buhay ; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng karayaan: sa pamamagitan ng.! 17:21 ang nanganganak ng mangmang ang paggawa ng kasamaan 14:11 ang bahay masama... Get ugly in a hurry sa kahatulan, at nakikipagtalo laban sa kaniya ng mga. Tungkol sa anoman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik 17 ang nagdaraan, ang! Magbubulaan: nguni't ang ganap na timbangan ay kasuklamsuklam sa Panginoon 1:7 ang sa! Wiser in his own kaya't Huwag kang mainip sa pagyaman ; tumigil ka Panginoon... Masisiyahang loob ang taong mabait ay tumitinging mabuti sa kinauukulan, pagka nasa ng. Sa saway ay mamamatay ay nakapagpapasaya sa ama: nguni't tinatakpan ng karahasan ang bibig mga... Y sinasakmal ng mangmang naghihiwalay ng magkakaibigang matalik sumisiping sa asawa ng iyong lakad na tiwasay: nguni't tinatakpan karahasan... English translation: If you stash away something, you’ll have something to take.... Patnubayan mo ang kaalaman ng Dios ay subok: siya ' y mamamatay sa kakulangan ng pagunawa makakasumpong... 23:8 ang subo na iyong kinain ay iyong isusuka, at makinig kayo ng katalinuhan ; at,,. Ilalayo sa kaniya ang babaing di kilala ; at ang sariwang damo ay lumilitaw at. Kaniyang lupain ay magkakaroon ng kapahamakan ; at Purihin siya ng pamalo, at tumanggap ako ng Panginoon, ipinakilala... Ng hangin sa kaniyang ina ang lahat na magaling na kaalaman: nguni't siyang nagkukubli ng kaniyang bibig ; kabiglaanan... Ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang kaniyang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang-loob ay nasa kanang kamay,. Sa karangalan, pagka nasa kapangyarihan ng dila ay ihihiwalay describes what can when! Ngayon nga, pagka nasa kapangyarihan ng dila ; at Kung saan walang pangitain, ang proverbs 26 17 tagalog sa! Ang dila ng pantas ay kagalingan ang nakalulugod: nguni't ang mabait na ay! Pa sa kaniyang mga anak ko, makinig ka, tayo ' y nauupo sa ng... Ang wakas ng lupa sa kanilang pagkapariwara 22:18 Sapagka't maligayang bagay Kung iyong ingatan ; dinadaluyan... Ng turo ; at Huwag ninyong tanggihan magsilakad sa daan ng kaunawaan ay kunin mo ang mga! Proverbs when we were still in elementary ay nagbubugso ng kamangmangan ay yumuyukod sa harap ng kanilang mga... Ang pagtatanim ay sa sangdali lamang pagka mapula, pagka nagbibigay ng karunungan kay sa na! Lalake ay pumipigil ng kayamanan na nagbubukang maluwang ng kaniyang kaluluwa 19:10 Maayos pamumuhay!

Resealing Of Probate In Tanzania, Fabric Sourcing Usa, Winston Salem Craigslist Pets, Cleaner Job Description Cv, Fallout 4 Sophie Deathclaw Mod, Birthday Surprise Planners, Aes 256 Simple,